CFD - סימולציות לפינוי קהלים ממבנים וניהול עשן

מבחינה הנדסית, ההדמיה עצמה מבוססת על טכניקה של מודל "נומרי" מיספרי. בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית בשימוש בטכניקה זאת על מנת לדמות את התנהגות העשן בבניינים

ובמבנים תת-קרקעיים כגון תחנות רכבת, ומנהרות. אנו משתמשים בטכניקת ההדמייה כחלק משותף המצטרף למשימת התכנון במבנה כמו אימות הביצועים העתידיים של מערכת האיוורור והמיזוג

המהווים את החלק המשמעותי ביותר בפינוי העשן במבנה בעת ארוע שריפה. כמו כן אנו משתמשים בטכניקה זאת בשלבי חקירה לארועים שהיו ואשר שחרור העשן היווה חלק מתהליך הפינוי

.במבנה וכמובן במקרים בהם מעורבים הפיתוח וההבנה של תהליך זרימה מסויים בתוך מבנה מאוכלס

בקבוצת עידן מבצעים הדמייה ממוחשבת על מודל ממוחשב שמעוצב בחברה על ידי עזרי מיחשוב מהמתקדמים בעולם. כל זאת כדי להציג את אפשרויות הפינוי והתכנון הנדרש למערכות ההגנה

.במבנה

תכנון בטיחות בטוח של מבנים מורכבים וגורדי שחקים 

פינוי קהלים במצבי חירום מגורדי שחקים

הדמייה ממוחשבת למערכות ההגנה במבנים